اتوماتیک فوکا FOOKA PC-19

6/750/000

ست کنترل فوکا

چینی

دارای ولوم تنظیم بار

مناسب تا طبقه 5

2 در انبار

اتوماتیک فوکا FOOKA PC-19

6/750/000